Skip to content

Eco-hanger của Lagom Việt Nam vinh dự được mời phát biểu tại hội nghị lớn nhất Châu Âu 3rd Go Circular.

  • by Van Doan

Hội nghị lớn nhất Châu Âu 3rd Go Circular tại Bỉ diễn ra từ 27/4 đến 29/4/2022. Hội nghị với sự tham gia của nhiều startup trên thế giới và Lagom vinh dự được nằm trong danh sách đó.

Lagom đã mang câu chuyện về Eco-hanger, về các bạn nhỏ Việt Nam đã chung tay thu gom vỏ hộp sữa và biến nó thành eco-hanger để lan tỏa tới Châu Âu. Lagom rất vinh dự và tự hào là một trong 3 startup sáng tạo được mời phát biểu tại hội nghị Go Circular về chuyển dịch nền kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tác động của rác thải nhựa.

Tại hội nghị 3rd Go Circular, Lagom đã được nói chuyện, chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều tên tuổi lớn trên thế giới và chia sẻ giải pháp về thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa. Bên cạnh đó Lagom cũng được tham gia thảo luận về chuyển dịch kinh tế tuần hoàn tạo môi trường xanh sạch đẹp.

Tại đây, Lagom đã có những cuộc trò chuyện thú vị với rất nhiều tổ chức trên thế giới như đại diện Port of Antwerp (Bỉ), đại diện European Commission, các nhà tái chế lớn ở Mỹ, Châu Âu TerraCycle, Trinseo, Lummus Technology, Honeywell, UOP, TOMRA, Sulzer, Neste, Cooperion, Topsoe, FiliGrade, Sustainable Watermarks, Erema Group …cũng như nhiều nhà sản xuất bao bì lớn như TotalEnergies, TetraPak, Procter & Gamble, ExxonMobil, Unilever, Nestle, Amcor, các nhà tư vấn như Expra, The Carbon Trust, ILF Consulting.

Đặc biệt, câu chuyện Eco-hanger đã được đại diện của Lagom kể lại cho mọi người ở đây nghe. Câu chuyện về những em học sinh được giáo dục về bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như thu gom rác thải nhựa để tái chế ra Eco-hanger như hiện nay. Câu chuyện đã chạm đến trái tim của những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau từ Mỹ đến Châu Âu và tất cả họ rất ngạc nhiên, thích thú về hoạt động ý nghĩa này. Họ bày tỏ mong muốn được hợp tác chung tay góp sức vì một thế giới xanh.

The third largest European conference Go Circular in Belgium takes place from April 27 to April 29, 2022. The conference was attended by many startups around the world and Lagom was honored to be on that list.

Lagom brought the story of  Eco-hanger, about Vietnamese youngsters who joined forces to collect the milk carton and turn it into eco-hanger to spread to Europe. Lagom is honored and proud to be one of the 3 innovative startups invited to speak at the Go Circular conference oncircular economy transformation and minimizing the impact of plastic waste.

At the 3rd Go Circular conference, Lagom was given a talk, sharing his story with many big names around the world and sharing solutions for collecting, sorting and recycling plastic waste. Besides, Lagom was also involved in the discussion on circular economic transition to create agreen and clean environment.

Here, Lagom has had interesting conversations with many organizations around the world such as Port of Antwerp (Belgium), European Commission representatives, major recyclers in the US, Europe TerraCycle, Trinseo, Lummus Technology, Honeywell, UOP, TOMRA, Sulzer, Neste, Cooperion, Topsoe, FiliGrade, Sustainable Watermarks, Erema Group ... as well as many major packaging manufacturers such as TotalEnergies, TetraPak, Procter & Gamble, ExxonMobil, Unilever, Nestle, Amcor, consultants such as Expra, The Carbon Trust, ILF Consulting. 

In particular, the Eco-hanger story was told by representatives of Lagom to everyone here. The story is that students are educated about protecting the environment with practical actions such as collecting plastic waste to recycle to Eco-hanger as it is. The story touched the hearts of people from many different countries from the US to Europe and they were allamazed, excited about this meaningful activity. They expressed their desire to work together for a green world.

Share:

Older Post Newer Post