Skip to content

Ecohanger- sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa của Lagom Việt Nam chiến thắng giải thưởng sáng tạo của Đức

  • by Van Doan

Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do cơ quan SEPT Innovation Center của Đức tổ chức vào ngày 18/7đến 26/7/2022. Lagom rất vinh dự nhận được lời mời của chương trình cùng với đại diện của các tổ chức, startup khác nhau trên thế giới.

Tại đây, chương trình SEPT đã truyền tải kiến thức vô cùng hữu ích về thị trường Đức cũng như định hướng sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại thị trường này. Trong thời gian ở Đức, đại điện của Lagom đã có cuộc gặp gỡ với đại diện văn phòng phát triển kinh tế của thành phố Leipzig và đại diện của chương trình Invest Region Leipzig. Tại đây ecohanger (sản phẩm được làm từ vỏ hộp sữa đầu tiên trên thế giới) cũng được giới thiệu tại event “Trao đổi kinh nghiệm giữa các công ty và startups của Việt Nam và Đức” nói riêng và thị trường Châu Âu nói chung.

Trong khuôn khổ chương trình, Lagom có cơ hội tiếp xúc với nhiều bên và được kể câu chuyện về ecohanger, về những em học sinh tích cực tham gia hoạt động thu gom rác thải nhựa để tái chế với thông điệp “ MỘT GIÂY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”. Mọi người ở Đức rất cảm phục về câu chuyện các bạn nhỏ Việt nam thu gom để biến vỏ hộp sữa thành ecohanger và mong muốn cũng được học hỏi và làm như vậy tại Đức.

Và hơn hết, tại chương trình Lagom cùng với ecohanger đã vinh dự chiến thắng giải thưởng sáng tạo. Đây là một giải thưởng hết sức quý giá đối với Lagom. Bởi giải thưởng này đã phần nào công nhận những nỗ lực, cố gắng và tính hiệu quả mà Lagom mang lại trong việc giáo dục nâng cao nhận thức đối với học sinh bảo vệ môi trường, cũng như tạo ra sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường . Giải thưởng này sẽ là nguồn động lực để Lagom cùng ecohanger cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Dưới đây là 1 số hình ảnh mà ecohanger xuất hiện tại Đức:

Ecohanger - Lagom Vietnam's Dairy Recycling Product Wins German’s Innovation Award

The innovative start-up competition was organized by the German SEPT Innovation Center on July 18 to July 26,2022. Lagom is honored to receive the program's invitation together with representatives of various organizations and startups in the world.

Here, the SEPT program has conveyed extremelyuseful knowledge of the German market as well as oriented the further development in this market. During stay in Germany,  Lagom's electric representative had meetings with representatives of the economic development office of the city of Leipzig and representatives of the Invest Region Leipzig program. Here ecohanger (the first dairy product in the world) was also introduced at the event "Exchange of experiences between companies and startups of Vietnam and Germany in particular" and the European market in general. 

As part of the program, Lagom had the opportunity to interact with a wide range of stake holders and to tell the story of ecohanger, a student who actively participates in the collection of plastic waste for recycling with the message “ A SECOND OF ACTION TO PROTECT THE ENVIRONMENT”. People in Germany are very sympathetic about the story that little Vietnamese friends collect to turn milk carton into ecohanger and also want to learn and do so in Germany.

And most of all, the Lagom program with  ecohanger was honored to win the innovation award . This is a very valuable prize for Lagom. Because this award has partly recognized Lagom's efforts, endeavors and effectiveness in raising awareness among students about environmental protection, as well as creating recyclables that protect the environment . This award will be a source of motivation for Lagom and ecohanger to try harder in the future.

Here are some images of ​​ecohanger​ ​appearing in Germany:

Share:

Older Post Newer Post